Tvorivosť a jazyk

Inovatívnosť a vedomosti sú uznávaným motorom udržateľného rastu v rámci Lisabonskej stratégie pre budúcnosť Európy. Tvorivosť je jadrom inovatívnosti.
Tvorivosť je jadrom štúdia cudzích jazykov a následne aj jazykového vzdelávania. Tvorivé stratégie potrebné pri štúdiu nového jazyka alebo snahe komunikovať v cudzom jazyku predstavujú prenosné zručnosti, užitočné v ostatných oblastiach života študenta a celej spoločnosti.

Schopnosť komunikovať v niekoľkých jazykoch predstavuje veľkú výhodu pre jednotlivca, organizáciu aj firmu. Posilňuje tvorivosť, narúša kultúrne stereotypy, podporuje netradičné uvažovanie a dokáže pomôcť pri vývoji inovatívnych produktov a služieb. Tieto vlastnosti a činnosti majú reálnu ekonomickú hodnotu.

 
 

Povedomie o cudzích jazykoch a kultúrach

Základom Európskej únie je „jednota v rozmanitosti“: rozmanitosti kultúr, zvykov, presvedčení... a jazykov. Jazyk je najpriamejším vyjadrením kultúry; práve jazyk nás robí ľudskými a dáva nám identitu. Jazyk je súčasťou kultúry krajiny alebo regiónu, v ktorých sa používa, zvykov, tradícií a systémov náboženského presvedčenia.
Učitelia cudzích jazykov zohrávajú kľúčovú roku pri budovaní viacjazyčnej Európy. Na všetkých úrovniach vzdelávania by si mali byť vedomí svojej roly medzikultúrnych sprostredkovateľov a školiteľov, ktorí slúžia ako inšpirácia pre svojich žiakov. Od učiteľov cudzích jazykov sa očakáva, že budú osobným príkladom európskych hodnôt otvorenosti k ostatným, tolerancie k odlišnostiam a ochoty komunikovať.

Otvorenosť k ostatným kultúram je predpokladom pre úspešné jazykové vzdelávanie a medzikultúrnu komunikáciu.

Učitelia cudzích jazykov majú zodpovednosť posilňovať medzikulturálne znalosti a zručnosti svojich žiakov ako aj ich jazykové schopnosti. Predstavujú veľvyslancov kultúry krajiny a regiónu, kde sa rozpráva jazykom, ktorý vyučujú, ako aj dôležitosti porozumenia medzi kultúrami všeobecne. Medzikultúrne zručnosti sú rovnako dôležité ako jazykové zručnosti, najmä vo viacjazyčnej a multikultúrnej Európe.

Medzikultúrne zručnosti zahŕňajú

  • povedomie o ostatných kultúrach (jazykoch, zvykoch, tradíciách a systémoch náboženského presvedčenia)
  • otvorenosť
  • toleranciu
  • rešpektovanie odlišností
  • porozumenie a flexibilitu
  •